Privacybeleid

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Musiclab is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website. Musiclab staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden van informatie aan haar via internet, e-mail of via haar website. Musiclab kan niet garanderen dat haar op voormelde wijze toegezonden informatie haar vertrouwelijk en ongeschonden bereikt.

Musiclab verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag lichten wij dat toe.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de eenmanszaak naar burgerlijk recht Musiclab, gevestigd aan de Alexander Verhuellstraat 10 te Ede en ingeschreven in het Handelsregister met nummer 09073478.

 

2. Doel en rechtsgrond voor de verwerking

Persoonsgegevens worden door Musiclab verwerkt in het kader van zakelijke dienstverlening. Daarnaast verwerkt Musiclab persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van verplichtingen voortvloeiende uit de wet, archiveren en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Daarnaast verwerkt Musiclab persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van de website en het organiseren van bijeenkomsten.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Musiclab en derden.

 

3. Persoonsgegevens

Musiclab verwerkt onder andere naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres, bankrekeningnummer (IBAN) en overige informatie die noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening.

 

4. Ontvangers van persoonsgegevens

Musiclab deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor een van onder 2. genoemde doelen van verwerking. In het kader van een gerechtelijke of arbitrale procedure kunnen gegevens worden gedeeld met gerechtelijke of arbitrale instanties of wederpartijen. Daarnaast kunnen gegevens worden gedeeld met door Musiclab ingeschakelde opdrachtnemers, zoals deurwaarders.

 

5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Musiclab zal persoonsgegevens in beginsel niet doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

6. Bewaartermijn

Musiclab bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2. genoemde verwerkingsdoelen.

 

7. Inzage

U heeft het recht om Musiclab te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien er gegevens onjuist, onvolledig, of niet relevant (meer) zijn, heeft u het recht wijziging of aanvulling te verzoeken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens en om Musiclab te verzoeken gegevens te wissen.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

8. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Als u geen cookies wilt ontvangen kunt u dat blokkeren. Bij het bezoeken van de website van Musiclab kunnen de volgende cookies worden geplaatst:

  • Facebook: Musiclab maakt gebruik van Facebook voor het plaatsen van content en advertenties en voor het uitnodigen voor uitvoeringen.
  • Google: Musiclab maakt gebruik van Google voor het plaatsen van content en advertenties.
  • Twitter (X): Musiclab maakt gebruik van Twitter (X) voor het plaatsen van content en advertenties en voor het uitnodigen voor uitvoeringen.
  • YouTube: voor het afspelen van video’s op de website kan Musiclab gebruikmaken van YouTube.
 
9. Wijzigingen

 Musiclab behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving.

 

10. Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Musiclab via: info@musiclabede.nl

De teksten en grafische voorstellingen (waaronder de foto’s, logo’s e.a.) op deze website mogen – behalve voor privégebruik niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Musiclab worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax en opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via het contactformulier.